گزارش روز – قوانین صعود در جام ملت‌های آسیا

nbsp;در شرایطی که صعود در حداقل دو گروه پیچیده شده، سایت جام ملتzwnj;های آسیا به آدرس http://www.afcasiancup.com به قوانین صعود از گروهzwnj;ها نگاه انداخته است.در

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: