رنگ ها!!!! (طنز)

سفيد رنگ آرامش است،
اگر در اتاقي با رنگ سفيد بماني، از فرط آرامش ديوانه مي شوي.

سياه رنگ جدي است،
اگر در اتاقي با رنگ سياه بماني،
از فرط نااميدي ديوانه مي شوي.

قرمز رنگ جذاب و گرم است،
اگر در اتاقي با رنگ قرمز بماني از فرط هيجان ديوانه مي شوي،

زرد رنگ زندگي است،
اگر در اتاقي با رنگ زرد بماني از فرط اضطراب ديوانه مي شوي،

اصولا اگر زياد در اتاق بماني ديوانه مي شوي،
زياد هم ربطي به رنگها ندارد .پاشو برو بیرون اینقدر پای کامپیوتر نشین دیونه میشی ها

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: