اولتیماتوم فان نیستلروی:یا می گذارید به رئال برگردم یا دیگر به هامبورگ نمی آیم

طبق گزارش منتشره در روزنامه کیکر، رود فان نیستلروی، گلزن باتجربه هلندی از سران باشگاه هامبورگ خواسته تا به او اجازه دهند تا به رختکن

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: