گزارش تصویری از حضور بازیگران در رستوران (( سامان مقدم ))!!!!

p style=text-align: center;font size=4strongbr //strong/font/pdiv style=text-align: center;font size=4strongfont face=arial,helvetica,sans-serifحضور بازیگران همچون فرهاد آئیش,مرجانه گلچین,هانیه توسلی,نیما شاهرخ شاهی/font/strong/fontbr /font size=4strongfont face=arial,helvetica,sans-serif,سروش صحت و امیر حسین رستمی در رستوران سامان مقدم./font/strong/font/divp style=text-align: center;br //pp style=text-align: center;img src=http://up.iranblog.com/images/1plglj29r4o87ru98k.jpg //pp style=text-align: center;br //pp style=text-align: center;font size=3strongfont face=impactبرای دیدن عکسهای بیشتر رویspan style=color: rgb(255, 0, 0); ادامه مطلب/span کلیک کن!!!/font/strong/font/pp style=text-align: center;br //pp style=text-align: center;meta content=text/html; charset=utf-8 http-equiv=Content-Type /meta content=Word.Document name=ProgId /meta content=Microsoft Word 12 name=Generator /meta content=Microsoft Word 12 name=Originator /link href=file:///C:\Users\Ramin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip11\clip_filelist.xml rel=File-List /link href=file:///C:\Users\Ramin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip11\clip_themedata.thmx rel=themeData /link href=file:///C:\Users\Ramin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip11\clip_colorschememapping.xml rel=colorSchemeMapping /!–[if gte mso 9]xml
w:WordDocument
w:ViewNormal/w:View
w:Zoom0/w:Zoom
w:TrackMoves/
w:TrackFormatting/
w:PunctuationKerning/
w:ValidateAgainstSchemas/
w:SaveIfXMLInvalidfalse/w:SaveIfXMLInvalid
w:IgnoreMixedContentfalse/w:IgnoreMixedContent
w:AlwaysShowPlaceholderTextfalse/w:AlwaysShowPlaceholderText
w:DoNotPromoteQF/
w:LidThemeOtherEN-US/w:LidThemeOther
w:LidThemeAsianX-NONE/w:LidThemeAsian
w:LidThemeComplexScriptAR-SA/w:LidThemeComplexScript
w:Compatibility
w:BreakWrappedTables/
w:SnapToGridInCell/
w:WrapTextWithPunct/
w:UseAsianBreakRules/
w:DontGrowAutofit/
w:SplitPgBreakAndParaMark/
w:DontVertAlignCellWithSp/
w:DontBreakConstrainedForcedTables/
w:DontVertAlignInTxbx/
w:Word11KerningPairs/
w:CachedColBalance/
w:UseFELayout/
/w:Compatibility
w:BrowserLevelMicrosoftInternetExplorer4/w:BrowserLevel
m:mathPr
m:mathFont m:val=Cambria Math/
m:brkBin m:val=before/
m:brkBinSub m:val=–/
m:smallFrac m:val=off/
m:dispDef/
m:lMargin m:val=0/
m:rMargin m:val=0/
m:defJc m:val=centerGroup/
m:wrapIndent m:val=1440/
m:intLim m:val=subSup/
m:naryLim m:val=undOvr/
/m:mathPr/w:WordDocument
/xml![endif]–!–[if gte mso 9]xml
w:LatentStyles DefLockedState=false DefUnhideWhenUsed=true
DefSemiHidden=true DefQFormat=false DefPriority=99
LatentStyleCount=267
w:LsdException Locked=false Priority=0 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Normal/
w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=heading 1/
w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 2/
w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 3/
w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 4/
w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 5/
w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 6/
w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 7/
w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 8/
w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 9/
w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=toc 1/
w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=toc 2/
w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=toc 3/
w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=toc 4/
w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=toc 5/
w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=toc 6/
w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=toc 7/
w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=toc 8/
w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=toc 9/
w:LsdException Locked=false Priority=35 QFormat=true Name=caption/
w:LsdException Locked=false Priority=10 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Title/
w:LsdException Locked=false Priority=1 Name=Default Paragraph Font/
w:LsdException Locked=false Priority=11 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Subtitle/
w:LsdException Locked=false Priority=22 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Strong/
w:LsdException Locked=false Priority=20 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Emphasis/
w:LsdException Locked=false Priority=59 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Table Grid/
w:LsdException Locked=false UnhideWhenUsed=false Name=Placeholder Text/
w:LsdException Locked=false Priority=1 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=No Spacing/
w:LsdException Locked=false Priority=60 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Light Shading/
w:LsdException Locked=false Priority=61 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Light List/
w:LsdException Locked=false Priority=62 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Light Grid/
w:LsdException Locked=false Priority=63 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 1/
w:LsdException Locked=false Priority=64 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 2/
w:LsdException Locked=false Priority=65 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 1/
w:LsdException Locked=false Priority=66 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 2/
w:LsdException Locked=false Priority=67 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 1/
w:LsdException Locked=false Priority=68 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 2/
w:LsdException Locked=false Priority=69 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 3/
w:LsdException Locked=false Priority=70 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Dark List/
w:LsdException Locked=false Priority=71 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Shading/
w:LsdException Locked=false Priority=72 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Colorful List/
w:LsdException Locked=false Priority=73 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Grid/
w:LsdException Locked=false Priority=60 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Light Shading Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=61 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Light List Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=62 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Light Grid Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=63 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 1 Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=64 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 2 Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=65 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 1 Accent 1/
w:LsdException Locked=false UnhideWhenUsed=false Name=Revision/
w:LsdException Locked=false Priority=34 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=List Paragraph/
w:LsdException Locked=false Priority=29 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Quote/
w:LsdException Locked=false Priority=30 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Intense Quote/
w:LsdException Locked=false Priority=66 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 2 Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=67 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 1 Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=68 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 2 Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=69 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 3 Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=70 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Dark List Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=71 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Shading Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=72 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Colorful List Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=73 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Grid Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=60 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Light Shading Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=61 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Light List Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=62 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Light Grid Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=63 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 1 Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=64 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 2 Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=65 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 1 Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=66 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 2 Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=67 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 1 Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=68 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 2 Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=69 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 3 Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=70 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Dark List Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=71 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Shading Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=72 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Colorful List Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=73 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Grid Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=60 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Light Shading Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=61 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Light List Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=62 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Light Grid Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=63 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 1 Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=64 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 2 Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=65 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 1 Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=66 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 2 Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=67 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 1 Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=68 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 2 Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=69 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 3 Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=70 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Dark List Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=71 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Shading Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=72 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Colorful List Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=73 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Grid Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=60 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Light Shading Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=61 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Light List Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=62 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Light Grid Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=63 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 1 Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=64 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 2 Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=65 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 1 Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=66 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 2 Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=67 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 1 Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=68 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 2 Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=69 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 3 Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=70 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Dark List Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=71 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Shading Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=72 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Colorful List Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=73 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Grid Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=60 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Light Shading Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=61 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Light List Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=62 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Light Grid Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=63 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 1 Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=64 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 2 Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=65 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 1 Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=66 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 2 Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=67 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 1 Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=68 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 2 Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=69 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 3 Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=70 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Dark List Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=71 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Shading Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=72 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Colorful List Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=73 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Grid Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=60 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Light Shading Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=61 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Light List Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=62 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Light Grid Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=63 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 1 Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=64 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 2 Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=65 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 1 Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=66 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 2 Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=67 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 1 Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=68 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 2 Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=69 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 3 Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=70 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Dark List Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=71 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Shading Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=72 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Colorful List Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=73 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Grid Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=19 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Subtle Emphasis/
w:LsdException Locked=false Priority=21 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Intense Emphasis/
w:LsdException Locked=false Priority=31 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Subtle Reference/
w:LsdException Locked=false Priority=32 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Intense Reference/
w:LsdException Locked=false Priority=33 SemiHidden=false
UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Book Title/
w:LsdException Locked=false Priority=37 Name=Bibliography/
w:LsdException Locked=false Priority=39 QFormat=true Name=TOC Heading/
/w:LatentStyles
/xml![endif]–style/*![CDATA[*/
!–
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:Cambria Math;
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 415 0;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:swiss;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-unhide:no;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:;
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:10.0pt;
margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:Calibri,sans-serif;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:Times New Roman;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Times New Roman;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
mso-default-props:yes;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:Times New Roman;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
.MsoPapDefault
{mso-style-type:export-only;
margin-bottom:10.0pt;
line-height:115%;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:36.0pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}

/*]]*//style!–[if gte mso 10]
style
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Table Normal;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:Calibri,sans-serif;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Times New Roman;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
/style
![endif]–!–[if gte mso 9]xml
o:shapedefaults v:ext=edit spidmax=1026/
/xml![endif]–!–[if gte mso 9]xml
o:shapelayout v:ext=edit
o:idmap v:ext=edit data=1/
/o:shapelayout/xml![endif]–

p style=margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;span lang=FA style=font-size: 10pt; font-family: Arial,sans-serif; dir=rtlعکس ها در حال لود شدن میباشند…spannbsp; /spanشکیبا باشید/spanspan style=font-size: 10pt; font-family: Arial,sans-serif;!/span/p

p style=margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;span lang=FA style=font-size: 10pt; font-family: Arial,sans-serif; dir=rtlدر صورتی که هر یک از عکس ها باز نشد بر روی آن راست کلیک
کرده و گزینه/spanspan style=font-size: 10pt; font-family: Arial,sans-serif;
Show Picture span lang=FA dir=rtlرا بزنید/span./span/pp style=margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;br //pp style=margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;img src=http://up.iranblog.com/images/k8g4hy2aiqf1jbns62tm.jpg //pp style=margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;br //pp style=margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;img src=http://up.iranblog.com/images/uefv0dcl875dp58vvwa6.jpg //pp style=margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;br //pp style=margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;img src=http://up.iranblog.com/images/qdgjjtzbaf1ugumm0f8b.jpg //pp style=margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;br //pp style=margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;img src=http://up.iranblog.com/images/ex0s3dicqoqfaqqo5vl.jpg //pp style=margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;br //pp style=margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;img src=http://up.iranblog.com/images/434gkungfea51985cmig.jpg //pp style=margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;br //pp style=margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;img src=http://up.iranblog.com/images/2o1hbissazi06zb3mbvr.jpg /br /span style=font-size: 10pt; font-family: Arial,sans-serif;/span/p

/p

Advertisements

وەڵامێک بنووسە

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

w

Connecting to %s

%d هاوشێوەی ئەم بلۆگەرانە: